Υπηρεσίες

Ποινικό Δίκαιο: Σύνταξη μηνύσεων-εγκλήσεων-αναφορών ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών. Παράσταση ενώπιον κάθε σταδίου της ποινικής προδικασίας, και ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου της χώρας. Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων-εγγράφων εξηγήσεων-αιτήσεων-προσφυγών και κάθε δικογράφου υπό την υπερασπιστική ιδιότητα. Σύνταξη εφέσεων κατά αποφάσεων και  βουλευμάτων, και αναιρέσεων ενώπιον του Αρείου Πάγου

Φορολογικό Δίκαιο: Σύνταξη υπομνημάτων εξηγήσεων ενώπιον Σ.Δ.Ο.Ε. και λοιπών ελεγκτικών αρχών, Προσφυγές-αιτήσεις αναστολής κατά Φύλλων Ελέγχου Φόρου Εισοδήματος, Πράξεων Προσδιορισμού Φ.Π.Α., Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., και κάθε είδους φορολογίας. Παράσταση ενώπιον κάθε Διοικητικού Δικαστηρίου ουσίας ΚΑΙ Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανακοπές Κ.Ε.Δ.Ε. κατά ταμειακών βεβαιώσεων, προγραμμάτων πλειστηριασμών κλπ. Σύνταξη πάσης φύσεως ένδικων μέσων και βοηθημάτων.

Δημοσιονομικό Δίκαιο: Σύνταξη εφέσεων, αναιρέσεων κατά καταλογιστικών πράξεων, αντίκρουση αιτήσεων του γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας για καταλογισμό Δημοσίου Υπολόγου. Παράσταση ενώπιον των Τμημάτων και της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διοικητικό Δίκαιο: Προσφυγές-αιτήσεις ακυρώσεως δημοσίων υπαλλήλων, ιδιωτών κατά πράξεων-αποφάσεων Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Παραστάσεις ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και Συμβουλίου της Επικρατείας

Εμπορικό Δίκαιο Σύνταξη αγωγών, αιτήσεων διαταγής πληρωμής από αξιόγραφα. Σύνταξη εμπορικών συμβάσεων πάσης φύσεως [leasing, franchising, δανειακές κλπ.], Γνωμοδοτήσεις.

Αστικό Δίκαιο: Σύνταξη ενοχικών συμβάσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών. Σύνταξη πάσης φύσεως δικογράφου επί μισθώσεων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων-ακινήτων, οικογενειακού-κληρονομικού δικαίου, Εκουσίας δικαιοδοσίας κλπ., προσβολών της προσωπικότητας, δια του Τύπου, και μέσω του Διαδικτύου. Παράσταση ενώπιον κάθε Δικαστηρίου.

Διαχείριση Χρεών-Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά-Αναγκαστική Εκτέλεση: Υπηρεσίες διαχείρισης χρέους νομικών προσώπων και ιδιωτών. Σύνταξη αιτήσεων πτώχευσης και υπαγωγής στο άρθρο 99. Σύνταξη σχεδίων εξωδικαστικού και δικαστικού συμβιβασμού υπερχρεωμένων νοικοκυριών ν.3869/2010. Σύνταξη αιτήσεων για διευθέτηση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών ν.3869/2010 και Παράσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο. Αντιμετώπιση ζητημάτων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος οφειλετών ενώπιον κάθε Δικαστηρίου. Σύνταξη ανακοπών κατά Διαταγών Πληρωμής, κατά πράξεων εκτέλεσης, εκθέσεων κατάσχεσης, προγραμμάτων πλειστηριασμού κλπ.

Αγοραπωλησίες Ακινήτων: Σύνταξη έκθεσης ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας, παράσταση στην σύνταξη συμβολαίων ενώπιον Συμβολαιογράφου.