Τομείς Δραστηριότητας

Ποινικό Δίκαιο: Το γραφείο μας αντιμετωπίζει πάσης φύσεως ποινικές υποθέσεις, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ιδιαίτερο αντικείμενο την αντιμετώπιση των λεγόμενων «οικονομικών εγκλημάτων-white collar crimes», όπως αδικήματα με βάση οικονομικά αντικείμενα, φορολογικά αδικήματα, αδικήματα περί τα υπομνήματα, αδικήματα περί την υπηρεσία κλπ [Ενδεικτικώς, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, απιστία, πλαστογραφία, νόθευση-ψευδής βεβαίωση, παράβαση καθήκοντος, αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας] .

Φορολογικό Δίκαιο: Το γραφείο μας εξειδικεύεται με μακρά πείρα στον τομέα της αντιμετώπισης φορολογικών διαφορών ιδιωτών και νομικών προσώπων, με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην σημερινή οικονομική κρίση. Αντιμετωπίζουμε τόσο το διοικητικό σκέλος της ουσίας των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με τις συνακόλουθες ενέργειες για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των εντολέων μας, όσο και το ποινικό σκέλος, όταν υφίσταται ποινική δίωξη για φορολογικά αδικήματα, και γενικώς προανακριτικές ενέργειες των οργάνων του Σ.Δ.Ο.Ε. και των ανακριτικών αρχών. [ενδεικτικώς, υποθέσεις τακτικών φορολογικών ελέγχων, εξωλογιστικού προσδιορισμού κερδών, μη απόδοσης Φ.Π.Α., παραβάσεων Κ.Β.Σ., εικονικών τιμολογίων κλπ]

Δημοσιονομικό Δίκαιο: Το γραφείο μας έχει μακρά πείρα και στην αντιμετώπιση δημοσιονομικών διαφορών που αφορούν το Δημόσιο Λογιστικό, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία υποθέσεις καταλογισμού αιρετών των ΟΤΑ και Δημοσίων Υπολόγων. Επίσης, αντιμετωπίζουμε υποθέσεις «πόθεν έσχες» και κάθε μορφή αντιδικίας δημοσίων λειτουργών με το Ελληνικό Δημόσιο, που αφορούν καταλογιστικές πράξεις.

Διοικητικό Δίκαιο: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των εντολέων μας που αφορούν αντιδικίες τους με το Ελληνικό Δημόσιο, σε κάθε τομέα δράσης της Διοίκησης, ιδιαιτέρως ακυρωτικές διαφορές που αφορούν καθεστώς προαγωγών δημοσίων υπαλλήλων, κατάταξης, αναγνώρισης σπουδών κλπ.

Εμπορικό Δίκαιο Αντιμετωπίζουμε με επιτυχία υποθέσεις εμπορικής φύσεως, όπως διαφορές από αξιόγραφα, εμπορικές συμβάσεις, ζητήματα πτωχεύσεων και υπαγωγών στο άρθρο 99, δίκαιο εταιριών.

Αστικό Δίκαιο: Διαχειριζόμαστε υποθέσεις ενοχικών συμβάσεων και διαφορών, μισθώσεων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων-ακινήτων, οικογενειακού-κληρονομικού δικαίου, Εκουσίας δικαιοδοσίας κλπ.

Διαχείριση Χρεών-Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά-Αναγκαστική Εκτέλεση: Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης χρέους νομικών προσώπων και ιδιωτών, υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών ν.3869/2010, και αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος οφειλετών ενώπιον κάθε Δικαστηρίου

Αγοραπωλησίες Ακινήτων: Παρέχουμε κάθε υπηρεσία που απαιτείται για αγοραπωλησίες ακίνητης περιουσίας, με έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας, εργολαβικές συμφωνίες, και διαδικαστικές πράξεις για σύνταξη συμβολαίων.

Συμβουλευτική Δικηγορία: Το γραφείο μας παρέχει συμβουλές για ζητήματα φορολογικού δικαίου, και διαχείρισης χρεών, όπως και για ζητήματα παροχής νομικών συμβουλών σε ανώνυμες εμπορικές εταιρίες για την καθημερινή διαχείριση και τον νομικό και οικονομοτεχνικό σχεδιασμό των επιλογών τους. Επίσης παρέχονται συμβουλές και συντάσσονται γνωμοδοτήσεις επί εκκρεμών υποθέσεων για τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε.